ดูดวง ลัคนา แม่น ๆ

เชื่อหรือไม่ การสวดมนต์ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น

การสวดมนต์ ไม่เพียงเป็นการปฏิบัติทางศาสนาตามหนทางสร้างบุญบารมี รับอานิสงส์สู่ความก้าวหน้าในชีวิต แต่การสวดมนต์ยังช่วยบรรเทาความเครียด การสวดมนต์เป็นวิธีที่ดีในการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ลดความวิตกกังวลและนอนไม่หลับได้ ทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยพาให้คุณฝึกสมาธิเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณได้ ผู้ที่มีความศรัทธาเชื่อว่าการสร้างความรู้สึกสงบและเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำมาซึ่งปาฏิหาริย์ในชีวิต แต่ผู้คนมากมายเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่า แม้คุณไม่มีความเชื่อเหล่านี้ การสวดมนต์ย่อมมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการนอนหลับอย่างแท้จริง 

การสวดมนต์ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น ไม่ใช่คำกล่าวลอย ๆ  เพราะผลการศึกษาจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า การสวดมนต์สามารถปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้ การศึกษาชิ้นหนึ่งระบุใน “Effects of Brief Meittion Intervention on Sleep Qulity in Aults with Insomni” ตีพิมพ์ในวารสาร Sleep ในปี 0 ทดสอบกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่มผู้ที่สวดมนต์ และไม่ได้สวดมนต์ พบว่าผู้ที่สวดมนต์ก่อนนอนเป็นเวลา 0 นาทีเป็นเวลา สัปดาห์ นอนหลับได้ดีขึ้น ตื่นกลางดึกน้อยลง และรู้สึกสดชื่นมากขึ้นในตอนเช้า เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้สวดมนต์ สอดคล้องกับผลการศึกษาใน “Long-Term Effects of Meittion on Sleep Qulity” ตีพิมพ์ในวารสาร Sleep Meicine ในปี 0 การศึกษานี้พบว่าผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำเป็นเวลา ปี นอนหลับเร็วขึ้นและมีแนวโน้มที่จะนอนหลับหลับสนิทมากขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้สวดมนต์

ดังนั้นหากคุณกำลังประสบปัญหานอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิท การสวดมนต์อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของคุณ คุณสามารถสวดมนต์ร่วมกับคนในครอบครัวหรือสวดคนเดียวก็ได้  โดยอาศัยการเปิดหนังสือบทสวดมนต์ หรือเปิดคลิปเสียงสวดมนต์คลอเบาๆ ระหว่างนอนหรือนั่งในท่าทางผ่อนคลาย ในช่วงสัปดาห์แรกแม้ยังไม่เห็นผล แต่เมื่อคุณได้ทำเป็นประจำและสม่ำเสมอ การนอนหลับของคุณอาจไม่กลายเป็นปัญหากวนใจอีกต่อ

สำหรับผู้เริ่มต้นเราขอแนะนำกล่าวบทสวดมนต์ก่อนนอนตามลำดับ ดังนี้

บทสวดมนต์ก่อนนอน

เริ่มต้นบทสวดมนต์ก่อนนอน กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ( ครั้ง)  

กล่าวบทสวดบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา   พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ   สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ นะโมสรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทสวดมนต์ อาราธนาศีล

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

บทสวดมนต์ ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสวดมนต์ สมาทานศีล

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสวดมนต์ อธิษฐานรักษาศีล

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่า ต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะขอรักษาศีล ให้บริสุทธิ์ดังเดิม 

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (กล่าว จบ) 

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด 

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.